skip to Main Content

Prawo gospodarcze

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu kluczowych decyzji, począwszy od wyboru formy prawnej działania i formy opodatkowania, poprzez zatrudnienie pracowników i nawiązanie współpracy z kontrahentami i jej utrzymanie, wybór ścieżki rozwoju firmy aż po wybór formy zakończenie działalności. Kancelaria wspomaga przedsiębiorców na każdym z wyżej wskazanych etapów.

W ramach pomocy prawnej udzielanej przedsiębiorcom (obecnym i przyszłym) mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym wyboru formy prawnejprowadzenia działalności,
 • obsługa procesu zawiązywania i rejestracji spółeki innych podmiotów (w tym fundacji i stowarzyszeń), w tym podlegających obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • przygotowanie dokumentów wewnętrznych firmy: regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków handlowych, polityki prywatności, zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i innej dokumentacji związanej z RODOetc.,
 • sporządzanie projektów umówzwiązanych z obrotem gospodarczym oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentamii ewentualnych sporów sądowych,
 • doradztwo w zakresie przekształcania i łączenia spółekprawa handlowego i innych podmiotów,
 • obsługa transakcji nabycia składników majątku przedsiębiorstwalub całości przedsiębiorstwa,
 • pomoc i doradztwo w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnejlub czynów nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzenie sporów wewnątrzkorporacyjnych(w tym prowadzenie spraw o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki);
 • przygotowanie i opiniowanie projektów dokumentów korporacyjnychspółek prawa handlowego i cywilnego (regulaminów, protokołów, uchwał: Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu);
 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu zakończenia działalności gospodarczej;
 • obsługa procesu zamykania prowadzonej działalności, w tym w drodze likwidacji;
 • obsługa w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego.

Prawo cywilne

 Prawo cywilne towarzyszy w codziennie podejmowanych czynnościach – zakupy, w tym zakupy przez Internet, usługi konsumpcyjne, usługi przewozowe, najem, zlecenia, pożyczki, darowizny. Świadomość przysługujących praw jest niezmiernie ważna. Oferujemy Państwu wsparcie w tych aspektach.

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • sporządzanieprojektów umówzwiązanych z obrotem pozagospodarczym (umowy darowizny, umowy pożyczki, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy najmu i dzierżawy, itp.) oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • doradztwo w zakresie nabywania i sprzedażyrzeczy ruchomych, jak i nieruchomości, przygotowanie projektów umów i oświadczeń związanych transakcjami zakupu,
 • prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, o naruszenie posiadania, o stwierdzenie zasiedzenia,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • doradztwo w zakresie spraw spadkowych(nabycie i dział spadku, umowy dotyczące spadku, sprawy o zachowek),
 • doradztwo w zakresie ochrony praw konsumentów(sprawy związane z niedozwolonymi klauzulami umownymi, reprezentowanie klientów w kontaktach z firmami windykacyjnymi).

Prawo pracy

Przepisy prawa nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, regulują zasady związane z zawieraniem umów o pracę, zasadami świadczenia pracy oraz jej rozwiązania. Przepisy w tym zakresie ulegają częstym zmianom. Oferujemy Państwu pomoc we wszelkiego rodzaju sprawach pracowniczych.W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem pracy mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, o zarządzanie i innych z zakresu stosunków pracy oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • doradztwo dla pracodawców w zakresie powoływania oraz odwoływania kadry zarządzającej,
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich,
 • pomoc przy rozwiązywaniu konfliktówmiędzy pracodawcami a pracownikami,
 • prowadzeniespraw sądowychz zakresu nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • tworzenie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania,
 • doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwapracodawcy, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawo budowlane

Proces budowlany przebiega wieloetapowo. Począwszy od wyboru lokalizacji inwestycji, poprzez uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń lub dokonanie zgłoszeń, po wykonanie robót budowlanych i odbiór budynku. Wspieramy Państwa na każdym etapie procesu inwestycyjnego.W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem budowlanym mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • obsługa transakcji dotyczących nieruchomościnabywanych na cele handlowe i przemysłowe, przygotowywanie i negocjowanie umów zbycia i nabycia, w tym ocena zabezpieczenia wykonania zaciągniętych zobowiązań,
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych,
 • sporządzanie projektów umów inwestycyjnych, umów generalnego wykonawstwa, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów na wykonanie projektów architektonicznych oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • przygotowanie i opiniowanie umów deweloperskich,
 • pomoc dla inwestorów przy nabywaniu wymaganychzezwoleń,
 • doradztwo i reprezentacja w sporach z wykonawcamiw zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań,
 • doradztwo i przygotowywanie projektów umów dotyczących najmupowierzchni na cele handlowe i przemysłowe.

Prawo administracyjne

Uzyskanie pozwolenia na budowę, zezwolenia na wycinkę drzew, dostęp do informacji publicznej, rejestracja pojazdu to tylko niektóre z przykładów spraw administracyjnych, które mogą dotyczyć każdego. oferujemy państwu wsparcie w kontaktach z organami administracyjnymi.W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem administracyjnym mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym w postępowaniach prowadzonych w trybach nadzwyczajnych,
 • wnoszenieśrodków odwoławczychod rozstrzygnięć organów administracji publicznej, w tym w zakresie prawa budowlanego,
 • wnoszenieśrodków zaskarżeniaod orzeczeń sądów administracyjnych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dochodzenie roszczeń, windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Nieuregulowana w terminie należność powoduje negatywne konsekwencje dla wierzyciela, niezależnie czy jest to duża firma czy osoba prywatna. Negatywne konsekwencje powoduje także prowadzona niezasadnie egzekucja. Niezmiernie ważne w takich sytuacjach jest podjęcie szybkich i skutecznych kroków w celu jej wyegzekwowania lub wstrzymania niezasadnych działań komorniczych. Pomagamy Państwu odzyskać należności oraz skutecznie bronić się przed niezasadną egzekucją.W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z dochodzeniem roszczeń i ich windykacją mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • sporządzaniewezwań do zapłaty, negocjowanie spłat zadłużenia, przygotowanie dokumentów dotyczących terminów i warunków płatności dochodzonych wierzytelności,
 • dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej, w tym prowadzenie sprawsądowychw postępowaniu nakazowym, upominawczym,
 • reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym,
 • prowadzeniepostępowań zabezpieczającychi egzekucyjnych,
 • wnoszeniepowództw przeciwegzekucyjnych,
 • prowadzenie spraw o uznanie czynności dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzyciela za bezskuteczną (skarga paulińska),
 • prowadzenie spraw o wyjawienie majątku dłużnika,
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie restrukturyzacji zadłużenia, negocjowanie układów z wierzycielami,
 • reprezentowanie klientów w sprawach prowadzonych przez firmy windykacyjne.

Powyższe wyliczenie ma charakter ogólny i nie wyczerpuje całości usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz dziedzin prawa pozostających w kręgu jej zainteresowań. Kancelaria świadczy także swe usługi w dziedzinach nie wskazanych powyżej, wychodząc zawsze naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania uprzejmie prosimy o kontakt.