skip to Main Content

Uzyskanie pozwolenia na budowę, zezwolenia na wycinkę drzew, dostęp do informacji publicznej, rejestracja pojazdu to tylko niektóre z przykładów spraw administracyjnych, które mogą dotyczyć każdego. oferujemy państwu wsparcie w kontaktach z organami administracyjnymi.

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem administracyjnym mieszczą się między innymi następujące usługi:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym w postępowaniach prowadzonych w trybach nadzwyczajnych,
  • wnoszenieśrodków odwoławczychod rozstrzygnięć organów administracji publicznej, w tym w zakresie prawa budowlanego,
  • wnoszenieśrodków zaskarżeniaod orzeczeń sądów administracyjnych,

reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi i przed Naczelnym