skip to Main Content

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu kluczowych decyzji, począwszy od wyboru formy prawnej działania i formy opodatkowania, poprzez zatrudnienie pracowników i nawiązanie współpracy z kontrahentami i jej utrzymanie, wybór ścieżki rozwoju firmy aż po wybór formy zakończenie działalności. Kancelaria wspomaga przedsiębiorców na każdym z wyżej wskazanych etapów.

W ramach pomocy prawnej udzielanej przedsiębiorcom (obecnym i przyszłym) mieszczą się między innymi następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym wyboru formy prawnejprowadzenia działalności,
 • obsługa procesu zawiązywania i rejestracji spółeki innych podmiotów (w tym fundacji i stowarzyszeń), w tym podlegających obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • przygotowaniedokumentów wewnętrznych firmy: regulaminów, w tym regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków handlowych, polityki prywatności, zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i innej dokumentacji związanej z RODOetc.,

 

 • sporządzanie projektów umówzwiązanych z obrotem gospodarczym oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentamii ewentualnych sporów sądowych,
 • doradztwo w zakresie przekształcania i łączenia spółekprawa handlowego i innych podmiotów,
 • obsługa transakcji nabycia składników majątku przedsiębiorstwalub całości przedsiębiorstwa,
 • pomoc i doradztwo w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi,
 • doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnejlub czynów nieuczciwej konkurencji,
 • prowadzeniesporów wewnątrzkorporacyjnych(w tym prowadzenie spraw o wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki);
 • przygotowanie i opiniowanie projektów dokumentów korporacyjnychspółek prawa handlowego i cywilnego (regulaminów, protokołów, uchwał: Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu);

 

 • doradztwo w zakresie wyboru sposobu zakończenia działalnościgospodarczej;
 • obsługaprocesu zamykania prowadzonej działalności, w tym w drodze likwidacji;
 • obsługa w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego.