skip to Main Content

Przepisy prawa nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, regulują zasady związane z zawieraniem umów o pracę, zasadami świadczenia pracy oraz jej rozwiązania. Przepisy w tym zakresie ulegają częstym zmianom. Oferujemy Państwu pomoc we wszelkiego rodzaju sprawach pracowniczych.

W ramach pomocy prawnej udzielanej w zakresie związanym z prawem pracy mieszczą się między innymi następujące usługi:

  • przygotowywanie projektów umów o pracę, o zarządzanie i innych z zakresu stosunków pracy oraz ich opiniowanie i negocjowanie,
  • doradztwo dla pracodawców w zakresie powoływania oraz odwoływania kadry zarządzającej,
  • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich,
  • pomoc przy rozwiązywaniu konfliktówmiędzy pracodawcami a pracownikami,
  • prowadzeniespraw sądowychz zakresu nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • tworzenie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania,
  • doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwapracodawcy, przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o zakazie konkurencji,
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych,

przygotowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych