skip to Main Content
Podstawą ustalenia wynagrodzenia za doradztwo prawne jest charakter sprawy i stopień jej trudności. Na wysokość wynagrodzenia ma także wpływ czas poświęcony do jej załatwienia, a także wymagane kwalifikacje i doświadczenie osób, zajmujących się sprawą.
Możliwe są następujące formy rozliczeń za wykonywane usługi:

1)    Wynagrodzenie ryczałtowe – płatne w okresach miesięcznych, stałe wynagrodzenie za ustalony zakres czynności,
2)    Wynagrodzenie godzinowe – płatne w okresach miesięcznych, wynagrodzenie stanowiące iloczyn ustalonej stawki godzinowej i czasu pracy Kancelarii,
3)    Wynagrodzenie za daną czynność (np. sporządzenie pisma, umowy, opinii) – wynagrodzenie ustalone każdorazowo z Klientem za konkretne czynności,
4)    Wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy (np. przed sądem) – wynagrodzenie ustalone każdorazowo z Klientem. Podstawę rozliczenia spraw procesowych stanowi Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późn. zmianami).

W sprawach skomplikowanych prawnie i faktycznie, których rozstrzygnięcie wymaga zastosowania przepisów z różnych dziedzin prawa, wielokrotnego stawiennictwa w sądzie, jak również w przypadku konieczności zapoznania się z obszerną dokumentacją, podstawą wynagrodzenia są stawki indywidualnie ustalane z Klientem. Kwota wynagrodzenia nie obejmuje ponoszonych w związku z prowadzeniem poszczególnych spraw wydatków, zwrotu kosztów podróży, itp.
Dla Klientów, z którymi Kancelaria nawiąże stałą współpracę, stawki ustalane są indywidualnie, a preferowaną formą rozliczeń jest wynagrodzenie godzinowe lub ryczałt miesięczny, mający na uwadze w szczególności przewidywany nakład pracy oraz czas, jaki potrzebny jest, aby zapewnić pełną profesjonalną obsługę prawną danemu podmiotowi. Przy każdym rodzaju umowy istnieje możliwość negocjowania stawek. Istnieje także możliwość połączenia wynagrodzenia stałego z premią za sukces. Przy ustalaniu zasad wynagradzania brane są pod uwagę sugestie Klienta.